Úrazové pojištění pro rok 2013 – informace pro členy ČSTV

Vážení sportovní přátelé, úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.
Škodné události (úrazy) vzniklé před 1. 1. 2013 se odškodňují podle smluv s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., a to až tři roky od vzniku úrazu.
- postup hlášení úra zů vzniklých od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle pojistné smlouvy č. 5101326452
- postup hlášení úrazů vzniklých do 31. 12. 2 011 podle pojistné smlouvy č. 495000830-7
- formulář stáhnete zde: http://www.k oop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf.
Vyplněné formuláře zasílejte na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE.
Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny.
- Formulář Pojišťovny VZP, a.s. - Oznámení škodné události (OŠU)
- Nová pojistná smlouva č. 1310000010 uzavřená u Pojišťovny VZP a.s. platná od 1. 1. 2013
- Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s.


Oznámení škodné události z úrazového pojištění po 1. 1. 2013
V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznám ení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.
Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:
* uveďte číslo pojistné smlouvy - 1310000010
* do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:
- název střešní organizace - ČSTV;
- evidenční číslo členského SK/TJ v rámci ČSTV (Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV,  vydaném příslušným okresním sdružením ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČSTV, v krajním případě lze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cstv.cz);
- činnost, při které došlo k úrazu;
- jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
- razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČSTV);
* k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:
zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.
* Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Jankovcova 1566/2b
170 00 Praha 7
V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojištěni jsou pouze členové ČSTV při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.
V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Stáhnete jej z internetu:
- Formulář Pojišťovny VZP a.s.
Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy. Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny VZP, a. s.
V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz
Jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na kolů, nebo majpadě hospitalizace kopii propou
V pří

zpět na přehled »